Općenito
  Karakteristike
  Dodatni moduli
  Cijena
  Podrška
 

Dodatni moduli
Weto Roof Designer

> CAD AEC   > Vizualna arhitektura   > Dodatni moduli

WETO Roof Designer je ArConov modul za dodatnu obradu krovišta kreiranih u ArConu.

Automatsko kreiranje ArCon krovišta
Dizajner krovišta preuzima iz ArCona cjelokupnu krovnu konstrukciju, s krovnim kućicama, dimnjacima i prozorskim otvorima. Preuzeto krovište moguće je obrađivati automatski ili manualno Pomoću ponuđenih alata:
kreiranje prekida krovišta
definiranje krovnih vezova
spajanje više samostalnih krovišta
nadopunjavanje krovne konstrukcije novim elementima (rogovima, bridnim letvama, kliještima...)
novi proračun drvene konstrukcije

Sve promjene oblika krovišta i drvene konstrukcije automatski se prenose u ArCon.

Automatski proračun površine krovnog pokrova
Jedna od mogućnosti Dizajnera krovišta je proračun neobrađene, pokrovne, izolacijske površine krovnog pokrova, vidljive, ukupne krovne površine te površine prostora među rogovima.

Obrađivanje krovnih ploha
Pomicanjem ili unosom pojedinačnih točaka krovne plohe moguće je kreiranje gotovo svih oblika krovišta. Na raspolaganju su slijedeće funkcije:
dodavanje reza krovne plohe
mijenjanje tipa krovne plohe
prilagođavanje visine strehe / sljemena
pomicanje referentnih točki
mijenjanje karakteristika linija poligona

Mijenjanjem krovnih ploha preuzetih iz ArCona možemo oblikovati i složene krovne oblike (npr. toranj u području uvale).

Obrađivanje pojedinačnog elementa drvene konstrukcije
U Dizajneru krovišta moguće je svaki element drvene konstrukcije (rogove, podrožnice, strešne rogove, mijene, vezne grede, stupove, kliješta) proizvoljno promijeniti - okrenuti, razdijeliti, obrisati, produljiti ili skratiti, dodijeliti mu različite materijale, prilagoditi ga drugom drvenom elementu ili zidu i slično.

Kreirani element možemo spremiti u katalog objekata, učitati ga u drugom projektu, te proizvoljno postavljati, kopirati ili zrcaliti.

Za potrebe izrade troškovnika i iskaza materijala, Dizajner krovišta ispisuje listu drvene građe u projektiranoj krovnoj konstrukciji.

Položaj rogova i kliješta
Za dorađivanje položaja rogova i položaja kliješta Dizajner krovišta ima na raspolaganju niz korisnih funkcija:
definiranje fiksnih točaka (npr. zidovi ili rubovi krovišta)
dopunjavanje konstrukcije pojedinačnim fiksnih rogovima
optimalan razmještaj rogova prema zadanom maksimalnom rasponu

Modul krovnih kućica
Krovne kućice mogu se doraditi do posljednjeg detalja i unijeti u krovnu konstrukciju.

Spojevi greda
Dizajner krovišta sadrži različite spojeve greda: spojevi klinom i utorom, spoj greda rezom na polovicu debljine, kosi zarez, lastin rep, a moguće je kreirati i utore.

3D prikaz
Kompletna krovna konstrukcija, kao i pojedinačni dijelovi drvene građe vidljivi su u 3D prikazu.

Sučelja
2D-DXF izvoz datoteke
3D-DXF izvoz datoteke
eLines (mba format) za preuzimanje

Dodatni moduli za ArCon
cLines
3DS Importfilter
o2c Eksportfilter
ArCon Dizajner prozora
Storyboard
WETO TimberFrame Designer 2.0
WETO Roof Designer 2.0
ArCon Krovna obloga
ArCon Iskaz količina
Dodatni katalozi za ArCon
3D GaLa Objekti
3D GaLa 2000 Objekti
3D GaLa 2002 Objekti
3D Life Objekti
3D Fasadni elementi
3D Vrata
3D Flora
3D Flora & Co.
ArCon ARTS 500+
ArCon ARTS Kuhinja
ArCon ARTS Vrt
DesignMoebel
werz3D Outdoor
werz2D images
MiniBib
All rights reserved